ردکردن این
کانادا برترین کشور در زمینه مهاجرت و سرمایه گذاری است 

تاریخ انتشار

کانادا رتبه اول را از نظر حکومت، مردم، مهاجرت و سرمایه گذاری در شاخص برندهای ملی آنهولت-ایپسوس ۲۰۲۱ کسب کرد.

برای اولین بار در تاریخ، کانادا در فهرست برندهای ملی آنهولت-ایپسوس در سال ۲۰۲۱، به لطف رتبه های برتر در مهاجرت و سرمایه گذاری و سایر مقوله ها، به رتبه دوم صعود کرده است.

شاخص برندهای ملی، اعتبار ملت‌ها را در سراسر جهان اندازه‌گیری می‌کند. آنها در این سال، ۶۰ کشور را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج نظرسنجی خود را از ۶۰۰۰۰ مصاحبه استخراج کردند. در سال های گذشته، آنها نتایج ۵۰ کشور را از طریق ۲۰۰۰۰ مصاحبه ارزیابی کرده بودند.

کشورها بر اساس کیفیت درک‌شده در شش دسته رتبه‌بندی شدند: صادرات، حکومت و کشورداری، فرهنگ، ملت، توریسم و سرمایه‌گذاری و مهاجرت.

کانادا در زمینه مهاجرت و سرمایه گذاری رتبه اول را کسب کرد، که تلقی از توانایی یک کشور در جذب مهاجر، کارگران خارجی و دانشجویان بین المللی را می‌سنجد. همچنین این شاخص، کیفیت زندگی و محیط کسب و کار درک‌شده در هر کشور را ارزیابی می‌کند.

کانادا همچنین در زمینه حکومت و کشورداری، نمرات برتر را کسب کرد، که تلقی از شایستگی و عدالت دولت ملی و همچنین تعهد درک شده‌ی آن دولت از مسائل جهانی مانند صلح، عدالت، فقر و محیط زیست را می سنجد.

سوم اینکه کانادا در دسته ملت، رتبه اول را کسب کرد، که اعتبار مردم یک کشور را از نظر شایستگی، صراحت، دوستی و تاب‌آوری، بررسی می‌کند.

کانادا رتبه پیشین خود را در سه دسته دیگر حفظ کرد: صادرات، که دیدگاه عامه مردم در زمینه محصولات و خدمات یک کشور را اندازه گیری می کند؛ توریسم، که میزان علاقه مردم در بازدید از یک کشور را اندازه گیری می کند؛ و فرهنگ، که دیدگاه جهانیان را در مورد میراث یک ملت و قدردانی از فرهنگ معاصر آن کشور از جمله در حوزه‌های هنر و ورزش ارزیابی می کند.

نمایش خبر  برنامه کاندیدای استانی آلبرتا متقاضیان بیشتری را با امتیاز 300 دعوت می کند

طی دو سال گذشته، کانادا در فهرست برندهای ملی در بین سه کشور برتر قرار داشته است. با این حال، امسال کانادا پس از آلمان که رتبه اول را در پنج سال گذشته حفظ کرده، در جایگاه دوم قرار گرفت. نقاط قوت آلمان در صادرات، مهاجرت و سرمایه گذاری، حکومت و کشورداری و فرهنگ آن است.

کانادا از بریتانیایی پیشی گرفت که در سال ۲۰۲۰ مقام دوم را به خود اختصاص داده بود. امسال، بریتانیا در مجموع به رتبه پنجم سقوط کرد. این کشور در زمینه تلقی از فرهنگ، صادرات و مهاجرت و سرمایه گذاری، رتبه مثبت کلی خود را حفظ کرده است. نقاط ضعف بریتانیا در تلقی جهانیان از ملت و حکومت است.