ردکردن این
چطور می توان به اقامت افغانها در منطقه تورنتو کمک مالی کرد

تاریخ انتشار

سیستم گردآوری ی کمک مالی جدید راه اندازی شده است تا از اقامت بیست هزار پناهجوی افغان در کانادا حمایت شود.

در اینجا می توانید در مورد نحوه گرد آوری این کمک های مالی بخوانید. شهر تورنتو، وی اف گریت تورنتو و نهاد زندگی افغان ها در کانادا یک سرمایه جدید را برای کمک به اقامت افغان ها راه اندازی کرده اند.

این سه  گروه با هم همکاری می کنند تا بتوانند به طور مستقیم به اقامت پناهجویان افغان در تورنتو کمک کنند. ماه گذشته دولت کانادا متعهد شد تا حداقل ۲۰ هزار افغان را پس از حمله طالبان به افغانستان در کشور بپذیرد. با در نظر گرفتن بزرگ بودن این شهر و پیشرو بودنش در مقصد مهاجران تورنتو مقصد اول برای افغانها خواهد بود.

نهاد رسیدگی به اقامت افغان ها چند هفته قبل از جنبش ذینفعان در سرتاسر این بخش‌ ها مانند شهروندان خصوصی گروه‌های اجتماعی موسسات آموزشی و شرکت ها شکل گرفته تا بتواند در جهت اقدامات برای اقامت افغان ها کمک کننده باشد. این نهاد در جهت حمایت از اسپانسرشیپ به خصوصی پناهجویان افغان نیز کمک می‌ کند و از یکپارچگی اجتماعی و اقتصادی آنها به محض ورود به کانادا حمایت می کند.

نهاد راهی بزرگتر برای تورنتو نیز پول های بخشیده شده به این مجموعه سرمایه را جمع‌ آوری می‌کند و آن را میان نهاد های اجتماعی خدمات دهنده به مهاجران پخش می‌ کند تا به افغان ها کمک کنند تا بتوانند در تورنتو اقامت پیدا کنند. حمایت ها شامل ارتباطات اجتماعی، تهیه لباس ،غذا و کمک برای پیدا کردن شغل و مسکن هستند.

نمایش خبر  اکسپرس انتری: کانادا از 521 متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت می کند

شهر تورنتو همکاری و یا پول برای کمک به این نهاد ها را می پذیرد و همچنین سیاست ها و استراتژی هایی را هماهنگی می‌کند تا بتواند به نیازهای افغانها به محض ورود به کشور پاسخ دهد.