بازدید از کانادا: به کدام نیاز دارم؟ TRV یا ETA

ویزاهای اقامت موقت (ویزاهای بازدید کننده) و eTA (مجوز سفر الکترونیکی) برای کانادا کانادا سالانه از بیش از 35 میلیون ساکن موقت (غیر مهاجران) استقبال می کند. به جز شهروندان…

ادامه خواندن بازدید از کانادا: به کدام نیاز دارم؟ TRV یا ETA

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد