برنامه عملی رشد جمعیت برای نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴

برنامه مهاجرت نیوبرانزویک، تقویت رشد با سرمایه‌گذاری روی مردم نیوبرانزویک دارای یک استراتژی رشد و یک استراتژی کسب و کار جدید است: استراتژی رشد جمعیت نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا…

ادامه خواندن برنامه عملی رشد جمعیت برای نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد