آیا جاب آفرهای شما واقعیست؟

جاب آفر زمانی میتوان گرفت که کارفرما نیاز به نیرو داشته باشد و نتواند از داخل کانادا آن نیرو را بیاید پس حتما به استخدام نیرو احتیاج دارد. ولی برخی از کارفرماها برای دریافت هزینه (که غیر قانونی هست) صرفا اعلام میکنند که ما به نیرو احتیاج داریم و هنگامی که شما وارد کانادا شدید به شما اجازه کار در شرکت خود را نخواهند داد و دردسرهای جدید شما آغاز خواهد شد. لذا قبل از اقدام به دریافت جاب آفر از واقعی بودن آن مطمئن شوید.