آیا شرکت سماکاو لایسنس مهاجرت امریکا دارد؟

اجرای این برنامه با همکاری یک وکیل رسمی اداره مهاجرت آمریکا هست که پرونده شما زیر نظر سماکاو و شرکت همکار انجام خواهد شد. ولی قرارداد شما کامل با شرکت سماکاو خواهد بود.