نسخه فارسی قرارداد EB3 آمریکا قابل دسترس هست؟

با توجه به اینکه نسخه فارسی قرارداد اعتباری قانونی ندارد ما قرارداد انگلیسی با شما امضا خواهیم کرد. ولی برای اگاهی شما از موارد قرارداد میتوانید نسخه ترجمه آن را در این لینک بخوانید