مگر امکان دارد کارفرما نیروی کانادایی پیدا نکند؟

باید بگوییم بله. استخدام نیرو در کانادا پروسه هزینه بر و سختی برای کارفرماها هست. استخدام نیروی کار با آموزش زمان زیادی از کارفرما را میگیرد و اگر نیرو شهروند کانادا باشد تعهدی نداشته و ممکن است بعد از دوماه از کار خارج شود و کارفرما دوباره باید پروسه استخدام را انجام دهد. لذا ترجیح میدهد نیروی خارجی استخدام کند که مطمئن باشد حداقل 2 سال این نیرو به استخدام شرکت هست و اگر نیرو را آموزش میدهد زمان زیادی در شرکت مشغول به کار خواهد بود. در ضمن امار نشان داده که بیشتر افرادی که از این طریف آمده‌اند معمولا بعد از دریافت اقامت هم درهمان شرکت مانده و ادامه همکاری داده اند.