معنی موارد بند 12 قراردادهای کانادا

“در صورتی که اداره مهاجرت کانادا (CIC) یا سازمان (HRSDC) باید مستقیماً با مشتری تماس بگیرد، RCIC بلافاصله مورد را به مشتری اعلام خواهد کرد.

مشتری موظف است فوراً در مورد هرگونه تغییر در وضعیت تأهل، تغییر نام و نام خانوادگی، شهروندی یا تغییر آدرس فیزیکی یا اطلاعات تماس برای هر شخصی که در برنامه قرار دارد، RCIC را مطلع نماید.

مشتری می داند که آنها باید در اطلاعاتی که ارائه می دهند صحیح و صادق باشند و هرگونه نادرستی ممکن است این قرارداد را باطل کند، یا بر نتیجه برنامه تأثیر بگذارد.

مطابق ماده 13 قانون اخلاق حرفه ای ، در مواردی که چند مشتری در یک پرونده هست، اطلاعات هرکدام به صورت مجزا در نزد RCIC محرمانه میماند و امکان ارائه اطلاعات شخصی به فرد دیگر امکان ندارد.”