مراحل پرداخت به شرکت سماکاو به چه صورت خواهد بود؟

1 USD 5000 Signing The Contract (هنگام عقد قرارداد)
2 USD 10000 Labor Market Certificate (LC) Approval (هنگام دریافت نامه تایید )
3 USD 5000 By I-140 Approval
4 USD 5000 By Department of State Approval
5 USD 5000 By Interview Letter Issuance
6 USD 5000 Visa Issuance