محرمانگی قرارداد Confidentiality

“کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک بررسی شده توسط RCIC ، مورد نیاز CIC و سایر دستگاه های دولتی، و مورد استفاده در روند برنامه، به شخص ثالثی غیر از نمایندگان و کارمندان، بدون رضایت قبلی، ارائه نمی شود، مگر اینکه قانون و پلیس درخواست نماید. RCIC و کلیه نمایندگان و کارمندان RCIC نیز موظف به ضمانت محرمانه بودن ماده 8.1 و 8.5 قانون اخلاق حرفه ای هستند.
مشتری با استفاده از ارتباطات الکترونیکی و ذخیره اطلاعات محرمانه موافقت می کند. RCIC تمام تلاش خود را برای حفظ درجه بالایی از امنیت در ارتباطات الکترونیکی و ذخیره اطلاعات انجام خواهد داد.”