قوه قهریه Force Majeure

“عدم موفقیت RCIC در انجام هر بند از این توافق نامه، در نتیجه شرایطی که بیش از کنترل خود باشد مانند محدودیت های دولت یا قوانین بعدی، جنگ، اعتصاب یا بلایای طبیعی برعهده RCIC نخواهد بود و روند پروسه تا برطرف شدن موضوع متوقف خواهد شد.

به عنوان مثال در دورانی که کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت ها و پروازهای خود را متوقف کردند، شرکت سماکاو نیز از این اتفاق مستثنی نبود و روند انجام پرونده ها تا زمان برگشتن کامل شرایط به حالت عادی متوقف خواهد شد.

بدیهی است در این مدت امکان فسخ قرارداد برای مشتری با درخواست بازگشت پرداختی وجود نخواهد داشت”