فسخ قرارداد Termination

“این توافق نامه پس از اتمام وظایف مشخص شده در قسمت 2 این توافقنامه خاتمه خواهد یافته.

این توافق نامه در صورت فسخ در نظر گرفته می شود اگر تغییرات اساسی در برنامه مشتری رخ دهد، و این باعث می شود خدمات با تفصیل در بخش 2 این توافق نامه غیر ممکن شود.

این موافقت نامه ممکن است پس از نوشتن (قبل از شروع هر فعالیتی)، توسط مشتری فسخ شود، در این زمان هرگونه هزینه و پرداخت ناخالص توسط RCIC به مشتری بازپرداخت می شود.

مطابق ماده 14 قانون اخلاق حرفه ای ، این توافق نامه می تواند پس از نوشتن (قبل از شروع هر فعالیتی) توسط RCIC خاتمه یابد ، مشروط بر اینکه انصراف باعث خسارت مشتری نشود.

این توافق نامه مطابق قوانینی است که در استان بریتیش کلمبیای کانادا وجود دارد.”