شرایط برگشت پول (refund polic) به چه صورت هست؟

“معنی فارسی بند 7 قرارداد (refund policy)

متقاضی تایید می کنند که دریافت ویزا یا وضعیت و زمان مورد نیاز برای انجام پروسه این درخواست فقط در اختیار اداره مهاجرت کانادا است و مشاور هیچگونه دخالتی در این امر ندارد.
با این حال، اگر این برنامه به دلیل خطا یا خطای بخشی از RCIC (مشاور) رد شود ، RCIC تمام هزینه های حرفه ای دریافت کرده را بازپرداخت می کند. مشتری موافق هست که هزینه های پرداخت شده برای خدمات ارائه شده در قرارداد است.

هر بازپرداخت صرفاً به با همان ارز دریافت شده به مشتری بازپرداخت خواهد شد
در صورت قطع برنامه به هر دلیلی غیر از خطا یا خطای RCIC ، هیچ بازپرداختی به مشتری نخواهد داشت.

 

در هنگام دریافت نتیجه با توجه به اینکه افسر گزارش دقیقی از اینکه چرا پرونده رد شده است ارائه مینماید، اگر مقصر مشاور و شرکت سماکاو باشد کل هزینه دریافتی به شما بازگشت داده خواهد شد ولی در غیر اینصورت اگر به هر دلیلی

  • ارائه مدارک جعلی
  • مشکلات امنیتی که دولت کانادا از ورود شما جلوگیری نماید
  • مشکلات بیماری که شما به واسطه آن مجوز ورود نگیرید

و …

پرونده شما را رد نماید هیچگونه بازپرداختی از سمت شرکت انجام نخواهد شد.

نکته مهم:

مبلغ پرداختی با همان واحد پولی به شما بازگردانده خواهد شد. در اینصورت تغییرات قیمت ارز در روند بازپرداخت ما تاثیری نخواهد داشت.”