در پرونده EB3 امریکا آیا همسر و فرزندان نیز در پرونده متقاضی قرار خواهند گرفت؟

بله همسر و فرزندان زیر 21 سال جزء پرونده خواهد بود