در مقایسه با کانادا ایا این روش را پیشنهاد میکنید؟

ابتدا باید تصمیم بگیرید کدام کشور را برای مهاجرت می پسندید ولی مزایا و معایت این روش را بهتر است بدانید

  • کار در این روش به صورت کارگری بوده و ممکن است در زمینه کاری شما و تجربه شما نباشد