درصد قبولی پرونده EB3 امریکا چقدر هست؟

با توجه به اینکه اداره مهاجرت کانادا تصمیم گیرنده برای پرونده شما هست درصد قبولی هیچ ویزایی 100 درصد نیست. ولی اگر ریجکت شدن پرونده شما به دلیل قصور یا اشتباه از سمت ما باشد یا هزینه پرداخت شده به شما برگشت داده خواهد شد و یا دوباره اقدام خواهیم کرد.