تغییر سیاست ها Change Policy

مشتری اذعان می کنند که اگر در روند پرونده، تغییراتی در سیاست های اداره مهاجرت کانادا و یا دولت کانادا صورت پذیرد، RCIC میتواند مفاد قرارداد را بسته به سیاست های جدید را با توافق مشتری تغییر دهد.