برنامه Student Partner چیست؟

برنامه student partner (SPP) یک چهارچوب اداری است که بین موسسات آموزشی و کالج‌های کانادا (CICan) و اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) راه‌اندازی شده است و هدف آن تسهیل در فرایند صدور ویزا برای دانشجویان چینی و هندی است که در کانادا تحصیل می‌کنند.