برای جاب افر چقدر از مبلغ قرارداد را اول باید پرداخت کنیم؟

در حال حاضر (در دوران کرونا) مبلغ پیش پرداخت برای شروع پرونده جاب افر 2 هزار دلار خواهد بود