اگر کارفرما از استخدام ما منصرف شود چه میشود؟

این موضوع احتمال خیلی کمی دارد. چون از ابتدا کارفرما رزومه شما را بررسی میکند و با شمادر بیشتر مواقع مصاحبه تصویری از طریق اسکایپ خواهد کرد و از مهارت های شما مطمئن خواهد شد و برای استخدام شما وقت و هزینه میگذارد و منطقی نیست که بی دلیل از استخدام شما منصرف شود ولی این به این مفهوم نیست که کارفرما وابسته شما باشد و اگر شما کار خود را به درستی انجام ندهید و نیروی مناسبی نباشید شما را اخراج نکند. پس از فردی متخصص هستید و مسئولیت اخلاقی کاری دارید از این موضوع نباید نگران باشید.