اگر درخواست study permit رد شود چه اتفاقی می‌افتد؟

چنانچه درخواست study permit یک متقاضی رد شود، او می‌تواند بار دیگر یک درخواست جدید بدهد.