آیا هنگام درخواست study permit باید مدرکی دال بر توانایی مالی ارائه بدهیم؟

“متقاضیان study permit باید اثبات کنند که می‌توانند هزینه‌های تحصیلی خود را پوشش بدهند و توانایی تامین مخارج زندگی خود و همراهانشان را در سال اول تحصیلی دارند.

هزینه‌های مالی برای متقاضیان تحصیل در استان کبک متفاوت است