آیا برای دریافت study permit ارائه مدرک سابقه جنایی از طرف پلیس الزامی است؟

چنانچه متقاضی بخواهد به عنوان دانشجو وارد کانادا شود باید مدارک پیشینه جنایی خود را ارائه کند. در صورت نیاز، متقاضی باید به اداره پلیس هر کشور یا منطقه‌ای که ۶ ماه و یا بیشتر در آن زندگی کرده است مراجعه کند و سابقه جنایی خود را تا سن ۱۸ سالگی دریافت کند. گواهی پلیس برای تعیین سابقه جرمی احتمالی متقاضی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این گواهی به افسر ویزا کمک می‌کند بفهمد که آیا متقاضی برای امنیت کانادا خطری محسوب می‌شود یا خیر.