دراو برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان: ۲۶۹ نفر دعوت شدند

ساسکاچوان از طریق روند شغل های مورد نیاز اکسپرس انتری خود از متقاضیان مهاجرتی  دعوت به عمل می آورد. ساسکچوان از ۲۶۹ متقاضی مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی در روز…

ادامه خواندن دراو برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان: ۲۶۹ نفر دعوت شدند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد