مهاجران جدید ماسکهایی می دوزند که با حجاب راحت هستند

یک نهاد اجتماعی واقع در وینپگ نیز در حال دوختن ماسک های شفاف است تا به مردم کمک کند بتوانند لب خوانی کنند. یک نهاد اجتماعی واقع در وینپگ تازه…

ادامه خواندن مهاجران جدید ماسکهایی می دوزند که با حجاب راحت هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد