مهاجرت درتقابل با اثرات پیش بینی شده ویروس کرونا بر کاهش نرخ تولد در کانادا

ارزیابی ها: طبق یک مقاله علمی، انتظار می رود ویروس کرونا نرخ باروری در کشورهای با سطح درآمد بالا را پایین بیاورد و  باروری را در کشورهای با سطح درآمد…

ادامه خواندن مهاجرت درتقابل با اثرات پیش بینی شده ویروس کرونا بر کاهش نرخ تولد در کانادا

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد