در کانادا باشید، قیچی بیاورید؛ دستورالعمل های جشنهای شهروندی کانادا

کانادا اجازه نمی دهد شیوع ویروس کرونا مهاجران را از روز خاصشان محروم کند، اما از آنجائیکه جشنهای شهروندی در نرم افزار Zoom تشکیل می شود، تغییراتی ایجاد شده است.…

ادامه خواندن در کانادا باشید، قیچی بیاورید؛ دستورالعمل های جشنهای شهروندی کانادا

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد