وزیر مهاجرت: واجدین شرایط از 11 اکتبر مي توانند براي سيتي زن شيپي کانادا اقدام کنند

احمد حسین وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا روز چهارشنبه 4  اکتبر اعلام کرد مقررات جدید شهروندی از 11 اکتبر به اجرا  گذاشته می شود و آن دسته از افراد داراي اقامت دائم که منتظر اپلاي کردن براي شهروندي کانادا بوده اند از روز 11 اکتبر مي توانند اقدام کنند.

اين دسته از شهروندان عزيز در اين تعطيلات شکرگذاري دليل ديگري براي شادماني دارند زيرا روز چهارشنبه 4 اکتبر مقررات جديد شهروندي اعلام شد و آنها يک قدم به شهروندي خود نزديکتر شدند.

مقررات جديد از روز سه شنبه 11 اکتبر به اجرا درمي آيد. اين مقررات مشخص مي کنند که شما کي مي توانيد براي درخواست سيتي زني اقدام کنيد و چه شرايطي را بايد داشته باشيد.

 

اين شرايط به قرار زير است:

1ـ بايد براي مدت سه سال از پنج سال گذشته شخصا و به طور فيزيکي در کانادا حضور داشته باشيد تا بتوانيد براي شهروندي اپلاي کنيد ـ شرط حداقل تعداد روز در هر سال ديگر وجود ندارد.

2ـ اگر در مدت 5 سال قبل از اپلاي کردن براي سيتي زني، و قبل از داشتن اقامت دائم، مدتي را (به عنوان ساکن موقت يا Protected Person)    در کانادا حضور داشته ايد، مي توانيد هر روز آن را به عنوان نيم روز حضور فيزيکي خود در کانادا) محاسبه کنيد؛ حداکثر تا يکسال (365 روز)

مطلب مرتبط
زمان رسیدگی به تقاضای مهاجرت همسر به زیر 12 ماه کاهش یافت

3ـ اگر بين 18 تا 54 سال سن داريد، بايد: (الف) شرط زبان را (انگليسي يا فرانسه) برآورده کنيد و (ب) ـ تست سيتي زني را انجام دهيد.

4ـ شما بايد (اگر قانون ماليات بر درآمد کانادا شما را مکلف مي کند) براي 3 سال از 5 سال، ماليات بر درآمد خود را گزارش کرده باشيد، که معادل شرط جديد حضور فيزيکي در کانادا است.

Date set for New Canadian Citizenship Changes

This thanksgiving many permanent residents interested in applying for Canadian citizenship will have one more thing to be thankful for: the effective date for the new citizenship regulations has been announced and they can celebrate getting one step closer to citizenship.

Effective as of Tuesday October 11, 2017 the following new regulations will be in place to determine when you are eligible to apply for citizenship and what requirements you will have to meet:

  1. You must be physically present in Canada for 3 out of the last 5 years with no minimum number of days per year, before applying for citizenship.
  2. If you have spent time in Canada before becoming a permanent resident (as a temporary resident or protected person) within 5 years before applying for citizenship, you can count each day as ½ days, up to a maximum of 1 year (365 days) towards the minimum physical presence requirement.
  3. If you are between 18 years old and 54 years old, you must: (a) Meet language (English or French) requirements and (b) Take the Citizenship Test.
  4. You have to file Canadian income taxes (if required to do so under the Income Tax Act) for 3 out of 5 years, matching the new physical presence requirement.