کبک یک روش مهاجرتی را به “فرشتگان نگهبان” پیشنهاد می دهد

کبک قدردان پناهجویانی است که در زمان شیوع ویروس کرونا در خط مقدم کمک رسانی به استان بوده اند.

کبک قدردان “فرشتگان نگهبانش” است و یک مسیر مهاجرتی برای رسیدن به اقامت دائم را به آنها پیشنهاد می دهد.

وزیر مهاجرت استان، نادین گیراولت بتازگی اعلام کرده است که یک برنامه مهاجرتی جدید در اختیار پناهجویایی است که در طول دوران شیوع ویروس کرونا کمک های مراقبتی را انجام داده اند.

برنامه ویژه برای پناهجویان در طول دور COVID-19 در حال حاضر در دسترس افراد واجد شرایطی است که منتظر یک تصمیم گیری در مورد وضعیت پناهجویی اشان هستند و همینطور برای افرادی که پناهجویی آنها رَد شده نیز این گزینه قابل استفاده است.

نامزدها باید ضوابط زیر را برآورده کنند تا واجد شرایط شناخته شوند:

  • آنها باید در یک شغل حوزه سلامت استخدام شده باشند و بین 13 مارس 2020 و 14 آگوست 2020 حداقل برای 120 ساعت تجربه مراقبت مستقیم از بیمار داشته باشند.
  • آنها باید پیش از درخواست برنامه مهاجرتی در یک مجموعه بیمارستای خصوصی یا دولتی یا شرکتی که مختص حوزه سلامت است، تجربه کاری شش ماه کارتمام وقت یا 750 ساعت کار نیمه وقت را در کبک داشته باشند.
  • آنها باید تمام شرایط عنوان شده تا آخر 31 آگوست 2021 را برآورده کرده باشند. در ادامه فهرستی از شغلهای قابل قبول را می بینید:
  • همکاران حوزه پرستاری و سرپرستاران پرستاری(NOC کد 3011)
  • پرستاران ثبت نام شده(NOC کد 3012)
  • پرستاران مجاز به کار(NOC کد 3233)
  • کمک پرستار، مجموعه های خدمت رسانی به بیماران و مستخدمان(NOC کد 3413)
  • نیروی کار پرستار خانگی(NOC کد 4412 مربوط به مراقبتهای مستقیم شخصی)
مطلب مرتبط
کبک بزرگترین دراو مهاجرتی خود در سال جاری را برگزار می کند

مکان های کاری که تحت این برنامه جدید واجد شرایط شناخته می شوند شامل افراد در بخش دولتی هستند مانند بیمارستانها،CLSCs، مراکز توانبخشی،CHSLDs، و همینطور افرادی که در بخشهای خصوصی مشغول هستند مانند منازل خصوصی برای سالخوردگان یا تامین کنندگان این خدمات.

از زمان آغاز شیوع، پناهجویان در کبک برای مبارزه با COVID-19 در  مجموعه های مراقبتی مسکونی یا طولانی مدت در کبک، مانند مجموعه های مراقبتی دیگر در حوزه سلامت در خط مقدم  بوده اند. آنها به کاهش کمبود نیروی کار در شغلهای حوزه سلامت کمک کرده اند.

در نتیجه، نخست وزیر کبک فرانسوا لگوات از وزارت مهاجرت کبک درخواست کرد تا با دولت فدرال برای ارائه یک مسیر مهاجرتی به “فرشتگان نگهبان” همکاری کند.

به گفته وزیر گیراولت، ” برنامه ای که ما در حال ارائه آن به شما هستیم در نتیجه ی همکاری میان دولت کبک و دولت کانادا تهیه شده است”.