کبک شروط حقوق ماهانه برای استخدام نیروی کار موقت خارجی را به روز رسانی می کند

از اول دسامبر MIFI از یک راهنمای جدید حقوق ماهانه برای تایید درآمد پیشنهادی به نیروهای کار موقت خارجی استفاده خواهد کرد.

کارفرمایان کبک که به دنبال استخدام نیروی کار موقت خارجی هستند باید به یک راهنمای جدید برای دستمزدهای ماهانه مراجعه کنند.

تغییرات به زودی در اول دسامبر وارد اجرا خواهد شد.

کارفرمایان کبک باید به جای نسخه ویرایش شده سال ۲۰۱۸ که در حال حاضر استفاده می شود به ویرایش ۲۰۲۰ راهنمای حقوق ماهانه مراجعه کنند.

علاوه بر این دولت کبک ک عنوان کرده است که پیشنهاد استخدام موقت دریافت شده پس از آن تاریخ نزد وزارت در صورتی که شغل بر اساس ویرایش ۲۰۱۸ باشد ممکن است رد شود. این بدان معنا است که تغییرات می‌توانند به درخواست های قبل برای مجوز کاری که پیش از ۱ دسامبر ۲۰۲۰ ثبت شده است و هنوز در دست بررسی است نیز اعمال شود.

وقتی وزیر مهاجرت درخواستی برای ارزیابی تاثیر بازارکار دریافت می‌کند، تایید می کند که آیا حقوق پیشنهادی به نیروی کار موقت خارجی حقوق یک نیروی کار کبک در همان رده شغلی و برای همان سطح از تجربه کاری برابر است یا خیر.

اگر کار پیشنهادی از سوی کارفرما مورد توافق باشد حقوق باید با شروط توافق یا حکم تطابق داشته باشد.

مطلب مرتبط
چطور از شریک زندگی خود برای مهاجرت به کبک حمایت کنیم

اگر شغل پیشنهادی مورد توافق یا حکم مورد پذیرش نیست وزیر مهاجرت حقوق را تعیین می کند. برای یک شغل خاص حقوق ساعتی در نظر گرفته می‌شود با استفاده از سه دسته تعیین می‌شود و طبق تعداد سالهای تجربه کاری که کارفرما تعیین کرده است مشخص میشود.

اگر هیچ گونه اطلاعاتی در مورد حقوق ماهانه در راهنمای مربوطه وجود نداشته باشد وزیر مهاجرت به اطلاعات فدرال در زمینه حقوق و دستمزد که در بانک شغل کانادا در دسترس است مراجعه خواهد کرد.

وقتی برای مجوز کار درخواست داده می‌شود حقوق پیشنهادی باید بر اساس حقوق تضمین شده باشد، بدین معنا است که پرداخت اضافه کاری، انعام، سود، پاداش، کمیسیون و هر مبلغ دیگری به هر شکلی در محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود. شغل نیروی کار موقت خارجی بر اساس دسته بندی شغلی های ملی سال ۲۰۰۶ برای تمام دستگاه‌های کاری در برنامه نیروی کار موقت خارجی تعیین می شود. دسته بندی شغلی ملی یک سیستم دسته‌بندی است که به طور رسمی در کل کانادا برای شغل هایی که در بازار کار کانادا موثر هستند شناخته می شود.

سطح مهارت و نوع مهارت دو معیار مهم هستند که برای دسته بندی شغل ها در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرند.

مطلب مرتبط
کبک یک روش مهاجرتی را به "فرشتگان نگهبان" پیشنهاد می دهد

بسیاری از شرکت ها و سازمان های کبک نیروهای کار خارجی را به طور موقتی استخدام می‌کنند. دلیل پذیرش این نیروهای کار در استان به خاطر کمبود نیرو در بخش های خاص از فعالیت‌های مربوطه است.

تعیین حقوق حال یک موضوع مهم در رویه مهاجرتی است که باید برای رسیدن به مجوز کار موقت در کبک آن را دنبال کرد.

مهم است که به یاد داشته باشیم فرآیند استخدام نیروی کار موقت در کبک نیز چندین گام مختص به خود دارد و و به چندین مجوز مانند ارزیابی تأثیر بازار کار و مجوز پذیرش کبک نیاز دارد.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram