کشش نسبت به مهاجرت به کانادا در دوران شیوع ویروس کرونا در حال افزایش است

یک تحقیق از سوی سازمان خدمات آموزش جهانی مشخص می کند که علاقه ی مهاجرت به کانادا حتی از زمان اوج شیوع ویروس کرونا در ماه آوریل افزایش یافته است.

شیوع ویروس کرونا مانع آن نشده است که مردم از خواسته خود برای مهاجرت به کانادا دست بکشند، در مقابل یک تحقیق جدید حاکی از آن است که شیوع ویروس کرونا باعث شده است خواهان مهاجرت به کانادا بیشتر شوند.

در ماه ژوئن گذشته، تقریباً طبق اطلاعات نیمی از افراد در یک تحقیق توسط اداره خدمات آموزش (WES) عنوان شد که ویروس کرونا علاقه آن افراد نسبت به مهاجرت به کانادا را افزایش داده بود. در یک تحقیق مشاFI که در ماه آوریل انجام شده بود و در مقایسه آن با تحقیق مشابه در ماه ژوئن نشان داده شد که افراد در تحقیق ماه ژوئن کشش و علاقه بیشتری نسبت به مهاجرت به کانادا داشتند.

WES برای افرادی که با روند دسته اقتصادی قصد مهاجرت به کانادا را دارند، مدارک تحصیلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این سازمان عنوان می‌کند که آنها به خاطر تعامل با هزاران نامزد علاقمند و مهاجرت به کانادا و در هر هفته به خوبی می‌توانند انگیزه و قصد مهاجران نسبت به مهاجرت را مورد ارزیابی قرار دهند.

مطلب مرتبط
۵ دلیل خوب برای مهاجرت از ایالات متحده به کانادا

ویروس کرونا تمایل ثبت مهاجرت به کانادا را افزایش می‌دهد

بیشتر افراد گزارش دادند که شیوع علاقه آنها به مهاجرت به کانادا را افزایش داده بود و افراد کمتری عنوان کردند که آنها از این کار منصرف شدند. در ماه ژوئن ۴۵ درصد از متقاضیان عنوان کردند که بعد از شروع ویروس کرونا علاقه بیشتری به مهاجرت به کانادا پیدا کردند و ۶ درصد در مورد تمایل کمتر خود گزارش دادند.

همچنین افراد کمتری گزارش دادند که تاخیر های مهاجرتی خود به کانادا را مورد توجه قرار دادند.  در ماه ژوئن حدود ۳۲ درصد از متقاضیان عنوان کردند که تاخیر ۱۶ ورود به کانادا را به دقت مورد بررسی قرار دادند.

شرایط اقتصاد جهانی ممکن است این کشش را تحت کنترل قرار دهد

WES دریافت که بسیاری از متقاضیان انتظار داشتند تاثیر اقتصادی در کانادا نسبت به کشورهای خودشان شدت کمتری داشته باشد. گرچه کانادا نیز پس از شیوع ویروس کرونا دچار ضربه اقتصادی شد، تحقیق نیروی کار نشان داد که حدود ۵۵ درصد از شغل هایی از دست رفته به خاطر شروع ویروس کرونا از ماه جولای مجدداً بر سر کار آمدند.

گرچه این تحقیق مشخص کرد که نگرانی های اقتصادی در میان مهاجران احتمالی مطرح شده بود، تحقیق نشان داد که بسیاری از متقاضیان انتظار داشتند شرایط اقتصادی در کانادا نسبت به کشور خودشان شدت کمتری داشته باشد. یکبار دیگر، افراد بیشتری انتظار تأثیر منفی بر شرایط اقتصادی در کشور خود نسبت به شرایط موجود در کانادا را داشتند.

مطلب مرتبط
شکایت علیه وزیر مهاجرت کبک

به گفته WES تفاوت در انتظارات افراد در طول زمان رشد کرده است. ۵۸ درصد از افراد انتظار یک تأثیر منفی بر شرایط اقتصادی در کانادا را داشتند در حالی که افراد بیشتری حدود ۸۰ درصد انتظار داشتند که شرایط در کشور خودشان دشوارتر باشد. انتظارات برای کشور فرد در ماه آوریل مشابه انتظار آنها از کانادا بود اما تنها ۶۸ درصد انتظار یک تاثیر منفی در کانادا را داشتند.

یک الگوی مشابه در مورد احساس و برداشت متقاضیان در مورد تاثیر بر شغل ها یا صنف های کاری در کشورشان دیده می‌شد. در ماه ژوئن ۵۷ درصد از افراد انتظار یک تأثیر منفی بر شغلشان در در زمینه شغلی یا صنف کاری خود در کشور محل زندگی خود را داشتند و این رقم در ماه آوریل به ۴۷ درصد رسید. ۴۳ درصد از افراد از تحقیق ماه ژوئن انتظار تأثیر منفی بر شغل در سنت خودشان در کانادا را گزارش دادند. به عبارت دیگر افراد به طور کلی این تصور را داشتند که تاثیرات اقتصادی در کانادا نسبت به تأثیرات اقتصادی در کشور خودشان از شدت کمتری برخوردار است.

طبق گزارش WES, این انتظار کلی از تاثیر منفی کمتر در کانادا از لحاظ شرایط اقتصادی کلی و در دسترس بودن شغل های اصناف خاص ممکن است کمک کند که توضیح دهیم چرا تا ماه ژوئن تقریباً نیمی از افراد متقاضی در پی شروع ویروس کرونا علاقه بیشتری نسبت به مهاجرت به کانادا داشتند.

مطلب مرتبط
نرخ رشد جمعیت کانادا در سال ۲۰۲۰ به سطح WWI افت پیدا می ‌کند

مهاجران انتظار داشتند تا در جبران وضعیت اقتصادی کانادا نقش مهمی بازی  کنند

کانادا به خاطر سرعت بالای بازنشستگی و نرخ پایین تولد با کمبود های طولانی نیروی انسانی روبرو است. این موضوعات پیش از شروع ویروس کرونا در اولویت قرار داشتند و برخی از کارشناسان اعلام کردند که با وجود شیوع ممکن است این شرایط بدتر شود.

به گفته WES جذابیت دائمی کانادا برای افرادی که به دنبال سکونت در آن هستند خبر خوبی برای کشور است. تازه واردان در بازیابی اقتصادی کشور نقش مهمی بازی می کنند.

این بیانیه با گفته وزیر مهاجرت کانادا، مارکو مندیچینو هم راستا است که به گفته او مهاجرت در دنیای پس از ویروس کرونا یک اولویت محسوب می شود.