بهبود وضعیت اقتصادی: در ماه آگوست، کانادا 264000 شغل را اضافه می کند

بیشتر کانادایی ها در طول دوران شیوع ویروس کرونا به کار باز می گردند. بهبود وضعیت اقتصادی کانادا ادامه دارد.

برخی از 3 میلیون شغل موجود که در شیوع ویروس کرونا نقش داشتند، در پی  تعطیلی های کانادا در ماه مارس از دست رفتند.

با این وجود، حالا اکثر مردم به شغل های خود باز می گردند.

نتایج تحقیقات نیروی کار ماه آگوست که در روز جمعه منتشر شد که نشان می دهد کاهش محدودیت های سلامت و بهداشت عمومی به طور کلی منجر به بازیابی بسیاری از شغل ها برای کانادایی ها و بطور خاص برای مهاجران شده است.

در ماه آگوست، استخدم برای کانادایی ها به رقم 1.4درصد رسید، و تا پیش از ویروس کرونا تا 5.7 درصد افزایش داشت. ضمنا، استخدام برای مهاجران داخل خاک کانادا 1.6 درصد بود در حالیکه برای مهاجران تازه وارد این رغم تا 2.2 درصد بالا بود، افزایشی که عمدتا بخاطر کاهش جمعیت مهاجران اخیر بخاطر ورود مهاجران جدید در دوران شیوع ویروس کرونا رخ داد.

اکثر استخدامی ها در شغل های تمام وقت بودند.

رشد فرصت های شغلی و بکار گیری افراد در بخش خدماتی متمرکز بود (1.5%) که این رغم در مقابل بخش تولید کالا قرار می گیرد.

رشد بخش خدمات در خدمات آموزشی، مسکن و خدمات غذا و صنعت “خدمات دیگر” که شامل سالنهای زیبایی و  مشکلات مو است، بود.

مطلب مرتبط
نادین ژیرو به عنوان وزیر مهاجرت جدید کبک منصوب شد

در بخش تولید کالا، بخاطر کاهش منابع طبیعی تولیدات با کاهش روبرو بودند.

در حالیکه این دستاوردها برای کانادایی ها خبر خوبی محسوب می شوند، هنوز در تصویر استخدام اختلافاتی وجود دارد.

مشارکت نیروی کار برای مردان 0.2درصد از میزان پیش از دوران شیوع است درحالیکه این رقم برای زنان 1.3 درصد کمتر از میزان در دوران قبل از ویروس کرونا است- شاخصی که بسیاری از زنان در بیکاری های مربوط به اقداماتی مانند مراقبت از کودک با آن مواجه هستند.

نرخ بیکاری برای اقلیتها در مقابل افرادی که اعضای گروه های اقلیت نیستند، بالاتر باقی می ماند. نرخ بیکاری ملی 11.1 درصد در مقایسه با 17.9 درصد برای اعراب، 17.6 درصد برای سیاه پوستان، و 16.6 درصد برای مردم آسیای جنوبی است