بر اساس تحقیقات، مهاجران می توانند برای تجارت های کانادایی سودمند باشند

به گفته اداره آمار کانادا، مهاجران کمک زیادی به شرکت‌های کانادایی کرده اند.

با افزایش تعداد نیروهای کار مهاجر رشد اقتصادی بسیاری برای تجارت کانادا به ارمغان می آید.

گزارشی با عنوان «مهاجرت و رشد اقتصادی شرکت ها: شواهد پایگاه اطلاعات پربازده کارفرما-کارمند کانادایی» بر اساس اطلاعاتی است که در طول زمان افراد را مورد پیگیری قرار داده و تاثیر مهاجرت بر بازدهی آنها، حقوق نیروی کار، و منافع تجاری را ارزیابی می‌کند.

به طور میانگین بین سال‌های ۲۰۰۲  تا ۲۰۱۵ مهاجرانی که پس از ۱۹۸۰ به کانادا رسیدند، پاسخگوی ۱۳.۵ درصد از نیروی کار در شرکت ها با بیست کارمند یا بیشتر بودند. سهم مهاجران استخدام شده در یک شرکت می تواند کمی نوسان ایجاد کند که طبق گزارش آماری ارائه شده در این تحقیق، عموماً نشانگر افزایش ۱۵ درصد تا کاهش ۱۵ درصدی است.

بین افزایش تعداد نیروهای کار مهاجر و رشد اقتصادی در حوزه تجارت ارتباط مثبتی وجود دارد. همانطور که طبق نتایج به دست آمده، مهاجرت تاثیر مثبتی بر حقوق نیروی کار و  بازدهی تجارت دارد.

تاثیر مهاجرت بر بازدهی، با افزایش مدت زمان استفاده شده برای ارزیابی تغییرات افزایش یافت. هر چه این دوره طولانی تر باشد تاثیر مهاجرت در بازدهی بیشتر خواهد بود. برای مثال در طول یک دوره یک ساله تاثیر مثبت افزایش تعداد نیروهای کار مهاجرت و بر بازدهی تجاری کم بود؛در مقابل، در طی ۵ تا ۱۰ تاثیر مثبت مهاجرت بر  حوزه‌های کاری افزایش یافت.

مطلب مرتبط
دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا حداقل امتیاز سیستم جامع رتبه بندی ۳۰۲ است

بر اساس آمار، افزایش ۱۰ درصدی در میزان نیروهای با افزایش ۱.۹ درصدی در بازدهی تجاری همراه بود که آمار کانادا آن را کوچک می پندارد. برای تجارت های شخصی که شاهد افزایش زیادی در تعداد نیروی کار مهاجر بودند کمک مهاجران بسیار چشمگیر و اساسی بود.

تاثیر بر بازدهی تجاری برای مهاجران نیمه متخصص و بدون تخصص نسبت به نیروهای کار مهاجرت با تحصیلات دانشگاهی یا به شدت متخصص بسیار چشمگیرتر بود و همچنین در صنایع دانش محور و وابسته به تکنولوژی این تفاوت بیشتر نیز بود.

تاثیر مثبت بر بازدهی و تفاوت میان انواع مختلف مهاجرت و بخش‌های صنعتی مختلف به چه معنا هستند؟

این تحقیق نشان می دهد که تاثیر بر بازدهی با موقعیتی سازگار است که مهاجران در کنار نیروهای کار متولد کانادا کار کنند که در این شرایط می توان از مزیت رقابتی مهاجرت و نیروهای کار متولد کانادا بهره‌ مند شد.

به عبارت دیگر ماهیت تکمیلی مهارت‌های نیروی کار مهاجر با مهارت های کار متولد کانادا باید یک عامل ضروری در افزایش بازدهی در صنایع دانش محور وابسته به تکنولوژی با میزان بالای تقسیم‌بندی کار و شغل تخصصی باشد.

در این صنایع مهاجران با تحصیلات پایین ممکن است در شغل هایی کار کنند که اغلب با شغل های نیروهای کار با اطلاعات بالا و دارای مهارت فنی که متولد کانادا هستند متفاوت است. این می تواند در نهایت فرصت های بیشتری را برای بازدهی و رشد حرفه ای شرکت ‌ها فراهم آورد.

مطلب مرتبط
پرونده مهاجرت پس از کرونا ویروس و علیه

برای مهاجران متخصص که ممکن است به عنوان هدایت کنندگان اصلی بازدهی در یک شرکت دیده شوند روند مشابه ای دیده می شود، هر چند که کمتر چشمگیر است. آنها ظرفیت بالقوه ای برای افزایش میزان تخصصی سازی شرکت های شان دارند و همین طور می توانند استفاده از تکنولوژی‌های جدید را توسعه داده و موجب نوآوری شوند.